ඉස්ලාමය තනි පුද්ගලයන්ට සේම සමාජයටත් ප්‍රතිලාභ රැසක් සලසයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙහි තනි පුද්ගලයෙකු සඳහා ඉස්ලාමය මඟින් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ සමහරක් සඳහන් වෙයි.

සදාකාලික වූ ස්වර්ගය කරා ඇති දොරටුවයි.

දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට

( මුහම්මද්ﷺ! මෙම අල් කුර්ආනය ) විශ්වාස කරන්නා වූත් (ඒ අනුව) යහපත් ලෙස ක්‍රියාකරන අයට ගලා බසින ගංගාවන්ගෙන් යුතු ස්වර්ගය ඇතැයි ශුභාරංචි දන්වනු…… (අල් කුර්ආනය 2:25)

දෙවියන්වහන්සේ තව දුරටත් මෙසේ පවසයි,

ඔබගේ පරමාධිපතිගේ දයාළුබාවය වෙතද, අහසෙහි හා පොළවෙහි පළල බඳු ස්වර්ගය වෙතද පෙරගැමි වන්න! එය දෙවියන්වහන්සේ ගැනද ඔහුගේ වක්තෘවරයා ගැනද විශ්වාස කළ අයට පිළියෙළ කරඇත. (අල් කුර්ආනය 57:21)

වක්තෘ මුහම්මද් ﷺතුමාණන් අපට පවසා ඇති ආකාරයට ස්වර්ගවාසීන් අතුරින් ඉතාමත් පහළම මට්ටමෙි සිටින්නන්ට මෙලොවට වඩා දස ගුණයක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනු ඇති,1 අතරම ඔහුට හෝ ඇයට ඔවුන් කැමති ඕනෑම දෙයක් එමෙන් දස ගුණයකින් ලැබෙයි.2 එසේම වක්තෘ මුහම්මද්ﷺ තුමාණන් පැවසූ ආකාරයට: “ස්වර්ගයෙහි ලැබෙන එක් පාදයක් තැබීමට සෑහෙන ඉඩ ප්‍රමාණය පවා මෙම මුළු ලෝකයම සහ එහි ඇති සියළුම දෙයට වඩා හොඳය”3 එතුමා තව දුරටත් පැවසූ ආකාරයට: “ස්වර්ගයෙහි කිසිඳු ඇසකින් දැක නොමැති දේවල්, කිසිඳු කණකින් අසා නොමැති දේවල් සේම කිසිඳු මිනිස් සිතකින් සිතාවත් නොමැති දේවල් තිබෙයි ”4 එසේම එතුමාණන්, ස්වර්ගයට නියම වූවන් අතුරින් ලොව වසන ඉතාමත්ම කාලකණ්ණි පුද්ගලයාව එක් වරක් ස්වර්ගයෙහි ගිල්වනු ලැබෙි. ඉන් පසුව ඔහුගෙන්, “ඔබ කෙදිනක හෝ කිසියම් පීඩාවක් අත්විඳ තිබේද? ඔබ කෙදිනක හෝ කිසියම් දුඃඛිත භාවයකට මුහුණ පා තිබෙිද? ” යැයි අසනු ලැබේ. එවිට ඔහු ්‍රනැහැ෿ දෙවියන්ගේ නාමයෙන්, ර්‍අහෝ දෙවියනි! මම කෙදිනකවත් කිසිම දුඃඛිත භාවයකට මුහුණ පා නොමැති අතරම මා හට කෙදිනකවත් පීඩාවක් අත් විඳීමට ලැබී නොමැතම යැයි ඔහු පවසනු ඇත 5 යනුවෙන්ද පැවසූහ.

ඔබ ස්වර්ගයට ඇතුළු වන විට ඔබ ලෙඩ රෝග, වේදනා, දුක් හෝ මරණයෙන් තොර ඉතාමත් ප්‍රීතිදායක ජීවිතයක් ගත කරනු ඇත෿ දෙවියන් ඔබ කෙරෙහි සතුටු වනු ඇත. එසේම, ඔබ එහි සදාකාලිකව ජීවත් වනු ඇත. කුර්ආනයෙහි දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට,

දේව විශ්වාසය කර යහපත් ක්‍රියාවෙහි යෙදුණු අයව, අපි එහි යටින් දිය ඇළි ගලා බසින ස්වර්ගයට ඇතුළත් කරමු. ඔවුන් එහි සදාකල්හිම වෙසෙනු ඇත. (අල් කුර්ආනය 4:57)

 

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/heavens.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/heavens-300x300.jpgAdminඉස්ලාමය හැදින්වීමඅල් කුර්ආනය,ඉස්ලාමය,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,මුහම්මද්,ස්වර්ග,ස්වර්ගය
ඉස්ලාමය තනි පුද්ගලයන්ට සේම සමාජයටත් ප්‍රතිලාභ රැසක් සලසයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙහි තනි පුද්ගලයෙකු සඳහා ඉස්ලාමය මඟින් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ සමහරක් සඳහන් වෙයි. සදාකාලික වූ ස්වර්ගය කරා ඇති දොරටුවයි. දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට ( මුහම්මද්ﷺ! මෙම අල් කුර්ආනය ) විශ්වාස කරන්නා වූත් (ඒ අනුව) යහපත් ලෙස ක්‍රියාකරන අයට ගලා බසින ගංගාවන්ගෙන් යුතු ස්වර්ගය ඇතැයි...