විවිධ

ප්‍රසිද්ධ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයෙකු ඉස්ලාමය වැලද ගනී

මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයා අවුරුදු කීපයකට පෙර මද්‍යසාර භාවිතය නිසා තමාගේ දේශීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරනු ලැබිය .නමුත් දැන් ඔහු...
විවිධ

හෂිම් අම්ලාගේ වෙනස….

දකුණු අපි‍්‍රකා‍නු කි‍්‍රකට් ගැනයි මේ විස්තරය, දකුණු අපි‍්‍රකා‍නු කණ්ඩායමට කාලයක් පුරා අනුගා‍්‍රහනත්වය ලබා දෙන්නේ එරට බියර් සමාගමක් විසිනි, මෙම...
විවිධ

ආහාර පිණිස සතුන් ඝාතනය කිරීම නිවැරදිද? 1 කොටස

සත්ව ඝාතනය ආකාරුණික ක්‍රියාවකි. එහෙත් මුස්ලීම්වරු සත්වයින් ආකාරුණික ලෙස ඝාතනය කොට එම මාංශ ආහාර පිණිස ගන්නෝය. ඒ ඇයි ?නිර්මාංශ ආහාරයට...