ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

මුස්ලිම් හලාල් අන්‍යාගමිකයින්ට හරාම්ද?

හලාල් භාවිතා කිරීමේ මුස්ලිම් අවශ්‍යතාවය හා භාවිතා නොකර සිටීමේ අන්‍යයන්ගේ අයිතිය පිළිබදවත්, මෑතක සිට හලාල් සහතික නිකුත් කිරීමට පටන්...
ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

මුස්ලිම් වරුන්ට ගවමස් කෑම අනිවාර්යද?

මුස්ලිම් වරුන්ට මස් කෑම අනිවාර්ය නොවූවකි. එමනිසා “ගව මස් ” මුවාවෙන් මුස්ලිම් වරුන්ට ඇඟිල්ල දික් කිරීම විහිළුවකි. “ගව මස්...
ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

මුස්ලිම්වරුන් හිස නමා නමස්කාර කරන්නේ කඃබාවටද .?

ඉස්ලාමය පිළිම වන්දනාව තහනම් කර තිබෙන අතරතුරදී මුස්ලිම්ස්වරුන් කඃබාවට වැදීමත්.කඃබාවට හිස නමා නමස්කාරය කිරීමත් කෙසේ පිළිගනු ලබන්නේද ? කඃබාව”...