කාන්තා

ආදරණීය අම්මේ…

යුවතියක් බිරිදක් වූ දිනේ පටන් ඇගිලි ගනින්නේ කුළුදුල් මව් පදවියට…ඒත් දැන්නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා…දැන් කසාදයක් බැදපු ගමන් හිතන්නේ...
කාන්තා

ආදරණීය සොයුරියේ…

සියුමැලි සුවද සුන්දර මලකට … සදට … සද එළියට… ඔබව ගලපා කවි ගී ලියූ ලෝකයක… අපට හුරු ‍පුරුදු සිංහල ...