පෙර සිදු කරන ලද සියළු පව් වලට සමාව

යමෙකු ඉස්ලාමය වැළඳගත් විට ඔහු එයට පෙර සිදු කරන ලද සියළුම පව් හා අයහපත් ක්‍රියා වලට දෙවියන්වහන්සේ විසින් සමාව දෙනු ලැබෙ. අම්ර් නැමැත්තෙකු වක්තෘ මුහම්මද් ﷺතුමාණන් කරා පැමිණ

“මා හට ඔබගේ දකුණත දෙන්න. එවිට මම ඔබට මාගේ පක්ෂපාතී භාවය පිළිබඳව පොරොන්දු වෙන්නම්”යැයි පැවසීය. එවිට වක්තෘ මුහම්මද්ﷺ තුමාණන් එතුමාගේ දකුණත දිගු කළහ. අම්ර් ඔහුගේ අත ඉවත් කර ගත්තේය. එවිට වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණෝ” අහෝ, ඔබට කුමක් සිදුවීද අම්ර් ? “යැයි විමසූහ. මා කිසියම් කොන්දේසියක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිතුවෙමි යැයි ” අම්ර් පිළිතුරු දුණි . “ඔබ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කොන්දේසිය කුමක්ද? ” යයි වක්තෘවරයාණන් ඇසූහ. “දෙවියන්වහන්සේ මාගේ වැරදි වලට සමාව දිය යුතුය” යැයි අමීර් පැවසීය. එවිට වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණෝ ඉස්ලාමය වැළඳගැනීම මඟින් එයට පෙර කරන ලද සියලුම පව් මකා දමන බව ඔබ දැන සිටියේ නැත්ද?”1

යනුවෙන් පැවසූහ.

වක්තෘ මුහම්මද්ﷺතුමාණන්ගේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශයට අනුව යමෙකු ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් පසුව එම පුද්ගලයා කරනු ලබන යහපත් හෝ අයහපත් ක්‍රියා සඳහා ඔහුට අදාළ වූ ප්‍රතිඵල ලැබෙි.

“අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ හා ආශීර්වාද ලැබූ ඔබගේ දෙවියන්වහන්සේ ඉතාමත් කාරුණිකය. යමෙකු යහපත් දෙයක් කිරීමට සිතා සිටියත්, ඔහු එය ඉටු නොකළහොත් ඔහුට එක් යහපතක් සිදු කිරීමෙි ප්‍රත්ථල (පිනක්) සටහන් වෙයි. ඔහු එම යහපත් ක්‍රියාව ඉටු කළහොත් එම ක්‍රියාව මෙන් දස ගුණයක සිට හත්සිය ගුණයක් හෝ එයටත් වඩා වැඩි වාර ගණනාවක් යහපත් ප්‍රතිඵල ඔහු වෙනුවෙන් සටහන් වෙයි. යමෙකු එක් අයහපත් ක්‍රියාවක් සිදුකිරිමට සිතා සිටි නමුත් එය ඉටු නොකළහොත්, ඔහු වෙනුවෙන් එක් යහපතක් සිදුකිරිමේ ප්‍රතිඵල සටහන් වෙයි. ඔහු එම අයහපත් ක්‍රියාව සිදු කළහොත්, ඔහුට එරෙහිව එක් පවක් කිරීමෙහි ප්‍රතිඵල සටහන් වෙයි. එසේත් නැතහොත්, දෙවියන්වහන්සේ විසින් එය ඉවත් කොට දමනු ලැබේ.”2

Footnotes:

(1) සහිහ් මුස්ලිම්  #121, සහ මුස්නාඩ් අහමඩ්  #17357.

(2) මුස්නාඩ් අහමඩ්  #2515, සහ සහිහ් මුස්ලිම්  #131.

A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/power-of-forgiveness-1024x768.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/power-of-forgiveness-300x300.jpgAdminඉස්ලාමය හැදින්වීමඅල් කුර්ආනය,ඉස්ලාමය,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,මුස්ලිම්,මුහම්මද්
පෙර සිදු කරන ලද සියළු පව් වලට සමාව යමෙකු ඉස්ලාමය වැළඳගත් විට ඔහු එයට පෙර සිදු කරන ලද සියළුම පව් හා අයහපත් ක්‍රියා වලට දෙවියන්වහන්සේ විසින් සමාව දෙනු ලැබෙ. අම්ර් නැමැත්තෙකු වක්තෘ මුහම්මද් ﷺතුමාණන් කරා පැමිණ “මා හට ඔබගේ දකුණත දෙන්න. එවිට මම ඔබට මාගේ පක්ෂපාතී භාවය පිළිබඳව පොරොන්දු වෙන්නම්”යැයි පැවසීය....