හලාල් භාවිතා කිරීමේ මුස්ලිම් අවශ්‍යතාවය හා භාවිතා නොකර සිටීමේ අන්‍යයන්ගේ අයිතිය පිළිබදවත්, මෑතක සිට හලාල් සහතික නිකුත් කිරීමට පටන් ගැනීමත් පිළිබදව මොහොමඩ් මන්සූර් දහ්ලාන් මහතා සමග කරන සාකච්ඡාව

 

 

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/dahlan.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/dahlan-300x300.jpgAdminප්‍රශ්න හා පිළිතුරුacju,අල් කුර්ආනය,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,මන්සුර් දහලාන්,මුස්ලිම්,මුහම්මද්,හරාම්,හලාල්
හලාල් භාවිතා කිරීමේ මුස්ලිම් අවශ්‍යතාවය හා භාවිතා නොකර සිටීමේ අන්‍යයන්ගේ අයිතිය පිළිබදවත්, මෑතක සිට හලාල් සහතික නිකුත් කිරීමට පටන් ගැනීමත් පිළිබදව මොහොමඩ් මන්සූර් දහ්ලාන් මහතා සමග කරන සාකච්ඡාව   https://vimeo.com/59737224