දෙවියන්වහන්සේගේ අනුමැතිය සහිතව වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන් (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) බොහෝ ප්‍රාතිහාර්යයන් සිදුකොට ඇත. මෙම ප්‍රාතිහාර්යයන් බොහෝ පිරිස් විසින් දකිනු ලැබද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස:

  • මක්කාවෙහි වාසය කළ දේව විශ්වාසය නොකරන්නන් වක්තෘ මුහම්මද් තුමාගෙන්(එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) ඔවුනට ප්‍රාතිහාර්යයන් පෙන්වන මෙන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණෝ (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) ඔවුනට සඳෙහි දෙබෑවීම පෙන්වුහ1.
  • තවත් එක් ප්‍රාතිහාර්යයක් නම්,වක්තෘ මුහම්මද් තුමාගේ (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) අනුගාමිකයන් සතුව ඔවුන්ගේ බඳුන්වල ඉතාමත් සුළු ජල ප්‍රමාණයක් පමණක් තිබුන අවස්ථාවේ ඔවුන් ඉතාමත් පිපාසයෙන් පෙළෙමින් සිටින විට වක්තෘ මුහම්මද් තුමාගේ ඇඟිලි වලින් ජලය ගලන්නට විය. වක්තෘ මුහම්මද් තුමාගේ (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා)අනුගාමිකයන් පැමිණ ඔවුනට ශරීරය දෝවනය කිරීමට හෝ පානය කිරිමට තරම් ජලය ඔවුන්ගේ බඳුනෙහි නොමැති බව පැවසුහ. එවිට වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන් (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා)එතුමාගේ හස්තය එම බඳුන තුලට දැමූ විට එතුමාගේ ඇඟිලි අතරින් ජලය ගලා එම ඇරඹුනි. එවිට ඔවුන් එම ජලය මඟින් තම පානීය හා දෝවන අවශ්‍යතා ඉටුකර ගත්හ. එහි අනුගාමිකයන් එක්දහස් පන්සියයක් පමණ සිටින ලදි2.

මෙලෙස මුහම්මද් තුමාණන්(එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) විසින් සිදුකරන ලද සේම එතුමාට සිදුවුන තවත් බොහෝ ප්‍රාතිහාර්යයන් ඇත.

Footnotes:

(1) Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3637, and Saheeh Muslim, #2802.

(2) Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856.

source:-A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/moonsplit.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/moonsplit-300x300.jpgAdminවක්තෘවරුන් පිළිබදඅල් කුර්ආනය,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,ඉස්ලාමයෙහි සත්‍යතාවය සඳහා සාදක කිහිපයක් I,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,ප්‍රාතිහාර්ය,ප්‍රාතිහාර්යය,මුස්ලිම්,මුහම්මද්,සඳ
දෙවියන්වහන්සේගේ අනුමැතිය සහිතව වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන් (එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) බොහෝ ප්‍රාතිහාර්යයන් සිදුකොට ඇත. මෙම ප්‍රාතිහාර්යයන් බොහෝ පිරිස් විසින් දකිනු ලැබද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස: මක්කාවෙහි වාසය කළ දේව විශ්වාසය නොකරන්නන් වක්තෘ මුහම්මද් තුමාගෙන්(එතුමාට ශාන්තිය හා සමාදානය ඇති වේවා) ඔවුනට ප්‍රාතිහාර්යයන් පෙන්වන මෙන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණෝ (එතුමාට...