අල් කුර්ආනයෙහි අනාවැකි පළකර තිබූ එවැනි එක් සිදුවීමකි, පර්සියන්වරුන් විසින් රෝමන්වරුන් පරදවනු ලැබ වසර තුනක සිට නවයක් දක්වාවූ කාල සිමාවක් තුළ දි රෝමවරුන් විසින් පර්සියානුවන් ජය ගැනිම.
අල් කුර්ආනයෙහි දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ පවසා ඇත.

රෝමවරු පරාජය කරනු ලැබූහ. (අරාබි අර්ධද්ධීපයට) අසල්වැසි දේශයක ඔවුහු ඔවුන්ගේ පරාජයෙන් පසු වසර (තුනකින් හෝ නවයකින්) කිහිපයකින් ඔවුහු ජයග්‍රාහි වන්නෝය. (අල් කුර්ආනය 30:2-4)

දැන් අප ඉතිහාසයෙහි මෙම යුද්ධයන් පිළිබඳව පැවසෙන්නේ මොනවාදැයි බලමු. History of the Byzantine (බයිසැන්ටීන් ප්‍රාන්තයේ ජයග්‍රහණය) නම් වන ග්‍රන්ථයෙහි 613 වර්ෂයේදී රෝම හමුදාව විශාල පරාජයක් ලැබු බව සඳහන් වන අතර මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පර්සියානුවන් ඉක්මනින්ම සියළු පෙරමුණු වල සිට පෙරට පැමිණ ඇත1. එම කාලයේදී රෝමානුවන්ට පර්සියානුවන් පරාජය කිරිමට හැකි වෙතැයි සිතීමටද නොහැකි තරම් විය. නමුත්, වසර තුනක සිට නවයක් දක්වා වූ කාල සීමාවක් තුළ රෝමානුවන් ජයග්‍රහණය කරන බව කුර්ආනයෙහි අනාවැකි පවසා තිබුණි. රෝමානුවන්ගේ පරාජයෙන් වසර නමයකට පසුව එනම් 622 වර්ෂයේදී හමුදාවන් දෙපිරිස (රෝමානුවන් හා පර්සියානුවන්) ආමේනියාවෙහිදී නැවත මුණ ගැසුන අතර එහි ප්‍රතිඵල වුයේ, 6132 වර්ෂයේදි රෝමානුවන් පරාජයට පත්වීමෙන් පසුව පළමු වරට රෝමානුවන් පර්සියානුවන් පරදවා විශිෂ්ඨ ජයක් ලැබීමයි. දෙවියන්වහන්සේ කුර්ආනයෙහි පළකර තබූ ආකාරයටම එම අනාවැකිය සැබෑ විය. මෙලෙස ආනගත සිදුවීම් පිළිබඳව පවසනු ලැබ පසුව සැබැවූ තවත් බොහෝ වාක්‍යයන් ශුද්ධ වු කුර්ආනයේ දක්නට ඇති අතරම වක්තෘ මුහම්මද් තුමාද එවැනි දෑ ප්‍රකාශ කර ඇත…………….

Footnotes:

(1) History of the Byzantine State, Ostrogorsky, p. 95.

(2) History of the Byzantine State, Ostrogorsky, pp. 100-101, andHistory of Persia, Sykes, vol. 1, pp. 483-484.  Also see The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia vol. 4, p. 1036.

source:-A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/histry.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/histry-300x300.jpgAdminඉතිහාසයHistory of the Byzantine,අල් කුර්ආනය,ඉතිහාස,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,ඉස්ලාමයෙහි සත්‍යතාවය සඳහා සාදක කිහිපයක් I,ඉස්ලාම්,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,පර්සියන්වරු,පරාජය,රෝමන්වරු
අල් කුර්ආනයෙහි අනාවැකි පළකර තිබූ එවැනි එක් සිදුවීමකි, පර්සියන්වරුන් විසින් රෝමන්වරුන් පරදවනු ලැබ වසර තුනක සිට නවයක් දක්වාවූ කාල සිමාවක් තුළ දි රෝමවරුන් විසින් පර්සියානුවන් ජය ගැනිම. අල් කුර්ආනයෙහි දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ පවසා ඇත. රෝමවරු පරාජය කරනු ලැබූහ. (අරාබි අර්ධද්ධීපයට) අසල්වැසි දේශයක ඔවුහු ඔවුන්ගේ පරාජයෙන් පසු වසර (තුනකින් හෝ නවයකින්) කිහිපයකින් ඔවුහු...