විද්‍යාව

විශ්වයේ සම්භවය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

නවීන අජටාකාශවිද්‍යාවෙහි නිරීක්‍ෂණ වලට හා න්‍යායයන්ට අනුව එක්තරා කාල වකවානුවකදී මුළු විශ්වයම එකම “දුමාරයක් ” බව පැහැදිළිවම පෙන්නුම් කරයි....
විද්‍යාව

ඉස්ලාමයෙහි සත්‍යතාවය සඳහා සාදක කිහිපයක්

දෙවියන්වහන්සේ විසින්, අවසාන වක්තෘවරයා වූ මුහම්මද්ﷺ තුමාට, බොහෝ ප්‍රාතිහාරයයන් කිරීමේ හැකියාව සහ බොහෝ සාක්ෂි ලබා දෙමින් එතුමා සැබවින්ම දෙවියන්වහන්සේ...
12