ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

මුස්ලිම්වරුන් හිස නමා නමස්කාර කරන්නේ කඃබාවටද .?

ඉස්ලාමය පිළිම වන්දනාව තහනම් කර තිබෙන අතරතුරදී මුස්ලිම්ස්වරුන් කඃබාවට වැදීමත්.කඃබාවට හිස නමා නමස්කාරය කිරීමත් කෙසේ පිළිගනු ලබන්නේද ? කඃබාව”...