කාන්තා

ආදරණීය සොයුරියේ…

සියුමැලි සුවද සුන්දර මලකට … සදට … සද එළියට… ඔබව ගලපා කවි ගී ලියූ ලෝකයක… අපට හුරු ‍පුරුදු සිංහල ...