වක්තෘවරුන් පිළිබද

මුහම්මද් තුමාණන්ගේ සරළ දිවි පෙවෙත

මුහම්මද් ﷺතුමාණන් වක්තෘවරයෙකු ලෙස ධර්ම දූත මෙහෙවර ආරම්කිරීමට පෙර හා වක්තෘවරයෙකු ලෙස ධර්ම දූත මෙහෙවර ඇරඹිමෙන් පසුව එතුමාණන්ගේ ජිවිතය සංසන්දනයට...
කාන්තා

ආදරණීය සොයුරියේ…

සියුමැලි සුවද සුන්දර මලකට … සදට … සද එළියට… ඔබව ගලපා කවි ගී ලියූ ලෝකයක… අපට හුරු ‍පුරුදු සිංහල ...