වක්තෘවරුන් පිළිබද

මුහම්මද් තුමාණන්ගේ සරළ දිවි පෙවෙත

මුහම්මද් ﷺතුමාණන් වක්තෘවරයෙකු ලෙස ධර්ම දූත මෙහෙවර ආරම්කිරීමට පෙර හා වක්තෘවරයෙකු ලෙස ධර්ම දූත මෙහෙවර ඇරඹිමෙන් පසුව එතුමාණන්ගේ ජිවිතය සංසන්දනයට...
කාන්තා

ආදරණීය අම්මේ…

යුවතියක් බිරිදක් වූ දිනේ පටන් ඇගිලි ගනින්නේ කුළුදුල් මව් පදවියට…ඒත් දැන්නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා…දැන් කසාදයක් බැදපු ගමන් හිතන්නේ...