ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය මඟින් මිනිස් කළල විකසනයේ විවිධ අවධීන් පිළිබඳව දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ සඳහන් කරයි. අප මිනිසාව මවන ලද්දේ මැටි...